Švābe Arveds

Straumes un avoti III

Jersikas karaļvalsts.
Rīgas 13. gadsimta tiesības.
Latviešu zemnieks 16. gs. historiografijā.
Sigismunda Augusta Livonijas polītika.
Latviešu cilšu tiesības.
Latviešu dzimta un lielģimene.
Tālava.
Livoņu un krievu 1242. gada miera līgums.
Livonijas senākās bruņinieku tiesības.
Pēcvārdi.
Bibliografija.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 2.98 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Straumes un avoti I

Latviešu tautas tiesiskie uzskati.
Senā Kursa.
Kuršu ķoniņi un novadnieki.
Dokumentu pielikumi.
Jelgavas pilsētas satversme treju hercogu laikā.
Dokumentu pielikumi.
Karolīnas recepcija Latvijā un Igaunijā.
Dokumentu pielikumi.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 4.45 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vecākās zemnieku tiesības

"Par katru nonāvēto nāve."
"Kas izvaro sievieti, ja viņa to var pierādīt ar trim krietniem vīriešiem, zaudē savu kaklu."
"Ja zaglis izlauž biškokus, klēti vai citas lietas, labākas par 8 ārtavām, tad zagli pakārt un ļaut viņam kaltēties."
"Kas pielaiž uguni tīrumiem, pļavām vai mežam, tam jāatlīdzina zaudējumi un jāmaksā zemes kungam 3 saktis. "

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Straumes un avoti II

Latviešu vēstures uzdevumi.
Leģendārais vēsturē.
Latviešu Indriķis un viņa chronika.
Mūsu senās naudas sistēmas.
Krievu mesli.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 4.23 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas cilšu tiesības

Pret latviešu vēstures nonievāšanu
prof. A. Švābes raksti ir kā pirmās zāles.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.23 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1630. gadā

"Pirmā zviedru zemes revīzija izdarīta 1601. g. taīs Vidzemes novados, kuŗus zviedru kaŗaspēks bija atbrīvojis no poļu varas."

"Šī revīzija izdarīta ar Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa 22. marta 1630. g. pavēli, lai noskaidrotu: cik katram zemniekam pieder arklu zemes; kādas nodevas un klaušas apgrūtina viņa zemi; cik izsēts labības 1629. g. rudenī un 1630. g. vasarā un tml."

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 1.77 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI 1695. gadā

"Tā kā augšā minēto sūdzību savā laikā nodevām arī es, Baldiešēnu Pēteris, un mans brālis, tad piesēdētāja kungs lika arī mani kopā ar brāli pērt ar sešiem pāŗiem rīkšu līdz asinīm. Kad redzējām, ka mums atliek vienīgi aiziet galīgā postā un Vidzemē nepanācām nekādu palīdzību un glābiņu, jo sekretārs Krebss, kuŗam vajadzēja aizstāvēt mūsu taisnību un palīdzēt mums atgūt tiesības, pats atļāva un ieteica rentnieka kungam lietot rīkstes. Tāpēc mēs bijām spiesti visā padevībā meklēt patvērumu pie Jūsu Karaliskās Majestātes taisnā un svētā troņa un visdziļākā pazemībā noliekam pie Jūsu Majestātes kājām ziņojumu par tām daudzējādām nepanesamām jaunām nastām, ar kuŗām mūsu, augšā minētais, rentnieka kungs apspiež un apgrūtina visa Piebalgas novada zemniecību, pretēji Kristus, Dieva un Jūsu Karaliskās Majestātes noteikumiem. "

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Raksti par latvju folkloru I

Latvju dainu aistētiskās tradicijas. Kaŗa dainas. Ozols un liepa latvju reliģijā. Latvju saule. Pasaku psīcholoģija un motīvi.

1923. GADS.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Inteliģenti

1912. GADS.

"Augusts aiziet uz savu istabiņu, sapakā no policijas atstātās grāmatas tai pašā kastē, ar kuŗu viņš šurp brauca, sasien veļu otrā aizsainī, ieceļ gultas maisu atpakaļ un ieliekas augšpēdu gultā, salicis rokas zem pakauša. Bet domas kā tālskrējēju jūras putni lido tālu, lido brīvi un smejas par tiem, kas šonakt nāks šurp, lai ,,vētru lapsas cilpās ķertu”..."

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.88 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju kultūra

Rakstu krājums prof. Dr. A. Švābes redakcijā.

Mūsu senču sūtība Baltijas telpā. Latvju sakrālā pasaule. Mūsu tautas likteņa gaitas. Latvju kultūra ārzemju avotu gaismā. Cīņa par Latvijas tiesībām.

1948. GADS.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 1.09 MB  
Lasīt