Šmits Pēteris

Latviešu mītoloģija

"Tā nu mēs redzējām, ka viens otrs mīts jeb mānis pie latviešiem var būt uzglabājies par gadu tūkstošiem pat no indoeiropiešu pirmtautas."

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.97 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kuršu kāpu folklora

Kuršu zeme aiz tagadējās Latvijas valsts robežām.

"Tie mežis, kur zaļuo,
Te ir mana mājas,
Ir kur kalne baltuo,
Stāv tēvišķe man.
Te dzīvuo nuo veclaiku
Mēs tēvu tēvu,
Tad isras ir mūsu bērni,
Kad kāpas ir puikas.
Te krantes pažīstamas,
Kur uliņas siš,
Te skan mūsu dainas,
Līk naktis viduris."

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.24 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ievads baltu filoloģijā

"Varam cerēt, ka tālākā nākotnē dažs labs šāds paskaidrojums vairs nebūs nepieciešams, kad dzimtenes pētīšana jau būs vairāk uz priekšu gājusi un arī zinātniskie raksti būs tapuši populārāki.
Ievads baltu filoloģijā būs tomēr arī tad vēl vajadzīgs
kā pāreja no vispārējās vidusskolas mācības uz speciālām augstskolas studijām."

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.64 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Programma tautas tradiciju krājējiem

Daudz jautājumu par senatni tiem, kuŗi zinātu ko teikt atbildei.

Jautājumi no ģeografijas un vēstures. Ēkas un to piederumi. Dzīves kārtība un nodarbošanās. Dzimtas apstākļi un paražas un citas tautiskas īpašības. Senlaiku dievi un māņi. Svinamas dienas. Valoda un tautas dzeja. Paraduma tiesības. Civīltiesības. Krimināltiesības. Tiesājamā kārtība.

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.38 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Skaistākās latviešu pasakas

Zvēru pasakas.
Brīnumu pasakas.
Joku pasakas.

Prof. P. Šmita izlasē.

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 1.39 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Valuodas kļūdas un gŗūtumi

Valodas kļūdas un grūtumi 1920. gadā.

"Izliekas it kā pie mums būtu nuodibinājušies veseli trīs dažādi stīli. Vienu nuo tiem sastuopam tautas dziesmās, uotru garīguos rakstuos ar bībeli priekšgalā un trešuo jaunlaiku rakstniecībā."

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.14 MB  
pirkt - 0.51 EUR